Конференція трудового колективу

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є конференція трудового колективу.

Делегати конференції обираються на зборах колективів структурних підрозділів згідно з нормами представництва, визначеними Вченою радою Університету. Кількість делегатів складає 10% від загальної чисельності  працівників Університету.

У складі конференції трудового колективу повинні бути представлені всі групи працівників Університету. Не менше ніж 75 відсотків загальної чисельності делегатів повинні становити науково-педагогічні працівники.

Конференція трудового колективу скликається не рідше ніж один раз на рік.

Конференція трудового колективу Університету:

-         за поданням Вченої ради Університету приймає статут ЧНУ, а також вносить зміни до нього;

-         обирає претендента на посаду ректора шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції Міністерству освіти і науки України;

-         щорічно заслуховує звіт ректора та оцінює його діяльність;

-         обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

-         за мотивованим поданням Наглядової ради або Вченої ради Університету розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора;

-         затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету;

-         розглядає й ухвалює або відхиляє Колективний договір Університету;

-         затверджує Положення про органи студентського самоврядування;

-         обирає за поданням органів громадського самоврядування структурних підрозділів виборних представників до Вченої ради університету;

-         розглядає інші питання діяльності Університету.

Організацію підготовки та проведення конференції здійснюють керів­ництво Університету та первинна профспілкова організація як пред­ставник трудового колективу. Головою конференції трудового колективу Університету є голова первинної профспілкової організації університету. Секретар конференції обирається із числа делегатів конференції. Термін повноважень голови та секретаря конференції – три роки.

Конференція трудового колективу вважається правомочною, якщо на ній були присутні 2/3 від загальної кількості делегатів. Рішення  приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх.